KATA LINEAGES

(Revised 11-28-01)

 

Lineage                                                                 Kata

 

Aragaki                                                                  Niseishi

                                                                                Sochin

                                                                                Unshu

 

Chatanyara                                                            Kusanku               

 

Gokenki                                                                  Hakucho

                                                                                Nipaipo (Nepai)

                                                                                Papuren

 

Higashionna                                                         Sanchin

                                                                                Saifa
                                                                                Seiunchin
                                                                                Shisochin
                                                                                Seisan

                                                                                Kururunfa

                                                                                Seipai
                                                                                Sanseiru

                                                                                Suparimpei

 

Ishimine                                                                 Bassai

 

Itosu                                                                       Henan (Pinan) Shodan
                                                                                Henan (Pinan) Nidan
                                                                                Henan (Pinan) Sandan
                                                                                Henan (Pinan) Yondan
                                                                                Henan (Pinan) Godan

                                                                                Naifuanchin Shodan

                                                                                Naifuanchin Nidan

                                                                                Naifuanchin Sandan

                                                                                Rohai Shodan

                                                                                Rohai Nidan

                                                                                Rohai Sandan

                                                                                Chintei

                                                                                Chinto

                                                                                Gojushiho

                                                                                Jutte

                                                                                Jiin

                                                                                Jion

                                                                                Bassai Dai

                                                                                Bassai Sho

                                                                                Kosokun Dai

                                                                                Kosokun Sho

                                                                                Kosokun Shiho

 

Mabuni, Kenwa                                                    Aoyagi

                                                                                Juroku

                                                                                Miyojo

                                                                                Shinpa

 

Matsubayashi (Shorin Ryu)                               Annanko

 

Matsumura                                                            Bassai

                                                                                Seisan

                                                                                Rohai

 

Matsumora                                                            Rohai

                                                                                Wankan (Matsukaze)

                                                                                Wanshu

 

Miyagi                                                                   Gekisai Ichi

                                                                                Gekisai Ni

                                                                                Tensho

 

Shu, Shiwa                                                            Suparempe

 

Uechi, Kanbun (Shu, Shiwa)                              Sanchin

                                                                                Seisan

                                                                                Sanseiru

 

Uechi, Kanei                                                         Kanshiwa

                                                                                Seirui

                                                                                Kanchin

 

Seiki Itokazu                                                          Kanshu

                                                                               

Saburo Uehara                                                     Seichin