SHITO-RYU KATAS

(Revised 12-28-08)

 

 

                                            Seito Shito Ryu Katas

 

   

Itosu Kata:

 

 1. Pinan Shodan       (Heian Shodan)
 
2. Pinan Nidan  (Heian Nidan)
 3. Pinan Sandan       ( Heian Sandan)
 4. Pinan Yondan  (Heian Yondan)
 
5. Pinan Godan  (Heian Godan )

 6. Jitte                                                                         

 7. Jiin                                                                                                  

 8. Jion                                                                         

 9. Wankan  (Matsukaze)

10. Wanshu  (Empi)                                                               
11. Chintei
12. Chinto  (Gankaku)
13. Rohai 

14. Passai Sho  (Bassai Sho)                                                              

15. Passai Dai  (Bassai Dai)                                                               

16. Kusanku Sho  (Kosokun Sho)                                                               
17. Kusanku Dai  (Kosokun Dai)                                                                                                                                                      

18. Useishi  (Gojushiho)                                                         

 

 

Higashionna Kata:

                                                                                     

 1. Sanchin                                                                  

 2. Tensho                                                                  
 3. Saifa

 4. Seiunchin
 5. Shisochin
 6. Seisan

 7. Seipai

 8. Sanseiru

 9. Kururunfa
10. Suparempei

 

 

Aragaki Kata:

 

01. Sochin                                                                  

02. Niseishi (Nijushiho)                                                          
03. Unshu      

 

 

Mabuni Kata:

 

 1. Shinsei                                                                  
 2. Seirui (Juroku)                                                                

 3. Aoyagi                                                                    
 4. Myojo                                                                   

 5. Shinpa                                                                    
 6. Kenshu

 7. Kensho
 8. Kenpaku

 9. Happosho

10. Shiho Kosokun 

 

 

Gogenki White Crane Kata:

 

 1. Nepai (Nipaipo)

 

 

 

 

 

 

Other Gogenki White Crane Kata:

 

 1. Papuren

 2. Hakkaku (Hakucho)

 3. Hakutsuru

 4. Wanduan (Wando)

 

 

Other Ryuei Ryu Kata:

 

 1. Pachu
 2. Heiku
 3. Paiku
 4. Anan

 

 

Other Shorin Ryu Kata:

 

 1. Naifanchin (Tekki) Shodan

 2. Naifanchin (Tekki) Nidan

 3. Naifanchin (Tekki) Sandan

 4. Annanko

 

 

 

Note: Chinese Name (Japanese Name)