Karate Page     
 

 
Reference Documents:
 
History of Karate
 
Naha-Te Katas from Goju-Ryu Style
 
Shuri-Te Katas from Shorin Ryu and Shotokan Styles
 
Kata Names by Region
 
Kata by Lineage
 

 

SHOREI RYU - NAHA TE STYLES
 
Uechi Ryu (See the Uechi-Ryu page)
 

 
Goju-Ryu - Ru Ru Ko / Kanryo Higashionna / Chojun Miyagi
 
 • International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation - Ai'nichi Miyagi / Morio Higaonna
 • Shorei-Kan - Seikichi Toguchi
 • Shobukan - Masanobu Shinjo
 • Jundokan - Ei'chi Miyazato
 • Shodokan - Seiko Higa / Seikichi Higa
 • Goju-Kai - Yamaguchi Gogen
 • Meibukan - Meitoku Yagi
 • Ryusokai - Shigetoshi Senaha
 • Other Naha Styles - Ryuei Ryu and To'on Ryu:
   
 • Ryuei Ryu - Ru Ru Ko / Norisato Nakaima / Kenchu Nakaima / Kenko Nakaima
 • To'on Ryu - Kyoda Juhatsu

 •  
   
   
  SHORIN RYU - SHURI TE STYLES
   
 • Matsubayashi - Itosu Anko / Kyan Chotoku / Nagamine Shoshin
 • Kobayashi - Itosu Anko / Choshin Chibana / Shugoro Nakazato
 • Matsumura Seito / Kempo - Matsumura Nabe / Hohan Soken
 • Matsumura Kempo - Yuichi Kuda / John R. Stebbins
 • Shobayashi - Chotoku Kyan / Eizo Shimabukuro
 • Shorinji-ryu - Hisataka
 • Okinawan Kempo - Higashionna, Yabu, Hanashiro, Itosu, and Kuniyoshi-> Shigeru Nakamura
 • Ryukyu Kempo - Odo Seikichi
 • Chito-Ryu - Chitose
 • Tomari-Te
 • Hakutsuru - Sites related to the "White Crane" kata.
 • Pressure Point Sites (Kyusho-Jitsu)
 • Koryu Uchinadi - Patrick McCarthy
 • Other / Miscellaneous

 •  
  MAINLAND JAPAN SHORIN RYU - SHURI TE DECENDENTS STYLES
   
 • Shotokan - Gichin Funakoshi
 • Wado-Ryu - Hironoru Ohtsuka
 • Ryobu Kai Shindo Jinen Ryu - Yasuhiro (Takehiro) Konishi SHURI TE - NAHA TE MIXTURE STYLES:
   
   
  Shito-Ryu (See the Shito-Ryu page)
   

   
  Isshin-Ryu - Tatsuo Shimabuku
   
  Kyokushin-kai - Mas Oyama
   
 • American Kyokushin Karate
 • Yenda Kyokushin
 • IKO Kyokushin
 • Enshin Ryu
 • International Kokando Association
 • Florida Jukido Association
 • International KarateOrganization
 • Kyokushin Karate New York City
 • Pullman Kokando Academy

 •  

   
  Click on the "BACK" icon to return to the previous page.