Shito Ryu Karate Do
 
Originally called "HANKO RYU" (Half-Hard style)
 

 
Kenwa Mabuni
 
Founder of Shito Ryu Karate Do
 

 

 

 
 
 
Seito Shito Ryu Web Site Links:
 
Shito-Ryu International Karate Do Kai, Soke Mabuni
Pacific Karate Do Institute, Shihan Bartholomay
Rocky Mountain Shito Ryu Karate Do, Sensei White
Washington Seito-kai
Shito Ryu International Karate-do Kai
Bushido-Kai Karate
Williams Family Karate Academy 

 
Kenzo Mabuni
 
Soke of Seito Shito Ryu Karate Do
President of Shito-Ryu Nippon Karate Do Kai
President of Shito-Ryu International Karate Do Kai
May 30, 1927 to June 26, 2005
 
 
 

 
 
 
 
 
Reference Documents:
 
History of Shito-Ryu Karate by Kenei Mabuni
History of Shito-Ryu Karate by John Sells
Evolution of Shito-Ryu Karate by Sam Moledzki
Shito Ryu Five Principals of Defense
Shito Ryu Five Way Spirit
Master Itosu Precepts
Shito Ryu Factions
Brief History of Shito Ryu Factions
Shito Ryu Founders
The Oka Ryo Shito Ryu History of Shito Ryu
Shito Ryu Kata
 

 
Other Shito Ryu Web Site Links:


Colorado State University Karate-Do Club
Japan Karate-Do Academy
Japan Karate-Do Hayashi-Ha Shitoryu-Kai USA
World Shito-Ryu Karate-do Federation
Japanese Karate-Do Federation,Shito-Kai
Japan Karate Do Itosu Kai Shito Ryu
Fumio Demura - Shito Ryu Karate-Do Genbu-Kai
Minakami Karate
Sam Moledzki's Shitoryu web site

 
 
 
Hideharu Igaki - WKF USA Team Coach
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fumio Demura
 

 

 

 
 
Fumio Demura on the set of Karate Kid Part II
 

 
Click on the "BACK" icon to return to the previous page.